Conectează-te cu noi

Administraţie

Primăria Dej scoate la concurs mai multe locuri de muncă – consilier la Serviciul Urbanism, muncitori calificați și șofer

Publicat acum

pe

greva Primaria Dej Sindicat edilica (3)

Primăria Municipiul Dej scoate la concurs mai multe locuri de muncă în cadrul primăriei, dar și în cadrul unor servicii ale municipalității.

....

FUNCȚIA DE CONSILIER, CLASA I, grad profesional debutant din cadrul Serviciului Urbanism şi amenajarea teritoriului: 

Proba scrisă a concursului va avea loc în data de 15 septembrie 2015, ora 11 şi interviul în data de 17 septembrie 2015, la sediul instituţiei.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului la Biroul Resurse Umane, Salarizare, Protecţia Muncii, la sediul Municipiului Dej.

Condiţii de participare:

Pentru ocuparea funcţiei publice vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant  candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare;

– să fie absolvenţi de studii universitare de licenţă, respectiv de studii superioare de lungă durată, în domeniul științelor inginerești, specializarea peisagistică sau în domeniul științe umaniste și arte, specializarea arhitectura peisajului;

 – să aibă cunoştinţe de operare pe calculator dovedite cu diplomă/ certificat;

Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată de H.G. nr. 1173/2008:

– copia actului de identitate;
– formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, modificată;
– copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
– copia carnetului de muncă sau, după caz, sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
– cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire).
– adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
– declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

FUNCȚIA DE MUNCITORI TREAPTA I, II, III și IV(4 posturi) ȘI DE ȘOFER(1 post) din cadrul Formațiilor: Administrare și întreținere drumuri, Administrare și întreținere zone verzi, cimitire și Mecanizare

Primăria Municipiul Dej, cu sediul în Dej, str. 1 Mai nr.2 organizează CONCURS în data de 04-08.09.2015,în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a posturilor vacante de muncitori treapta I, II, III și IV(4 posturi) și de șofer(1 post) din cadrul Formațiilor: Administrare și întreținere drumuri, Administrare și întreținere zone verzi, cimitire și Mecanizare.

Condiţii generale ce trebuie îndeplinite pentru a participa la concursul pentru ocuparea unui post vacant conform art. 3 din Anexa la H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice de ocupare a postului sunt:
– pentru funcția de șofer – permis de conducere categoria B,C și E, studii gimnaziale și vechime în muncă minimum 9 ani;

– pentru funcția de muncitor calificat I – studii gimnaziale și vechime în muncă minimum 9 ani;

– pentru funcțiile de muncitor calificat II –  studii gimnaziale și vechime în muncă minimum 7 ani.

– pentru funcția de muncitor calificat III – studii gimnaziale și vechime în muncă minimum 4 ani;

– pentru funcțiile de muncitor calificat IV –  studii gimnaziale și vechime în muncă minimum 1 an.

DOSARELE DE ÎNSCRIERE la concurs se vor depune, în perioada 14.08.2015– 28.08.2015 de luni până vineri între orele 8-15,30, la sediul Primăriei municipiului Dej , camera 9-10, Birou Resurse umane, salarizare, protecţia muncii, şi vor conţine următoarele documente:

1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice(pentru postul de șofer- permis de conducere categoria B,C și E;)
4. carnetul de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
7. curriculum vitae;

Concursul constă în etape succesive, după cum urmează:
a) selecţia dosarelor de înscriere: în perioada  31.08 -01.09.2015;
b) proba scrisă (doar pt. postul de șofer), la sediul instituţiei (SADP) în data de 04.09.2015, ora 09,00;

    c) proba practică la sediul instituţiei (SADP) în data de 07.09.2015, ora 10,00;
d) interviul în cadrul căruia se testează abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor în data de     08.09.2015.
Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

Reclamă
Click pentru a comenta

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

RECLAMĂ

RECLAMĂ

PUBLICITATE

TU AI DAT LIKE?

ABONEAZĂ-TE PENTRU ȘTIRI VIDEO

PUBLICITATE

CAUTĂ CE TE INTERESEAZĂ

Web Doar pe Dej24.ro

DONEAZĂ

Dacă doriți să sprijiniți financiar Dej24.ro, CLICK pe butonul de mai jos pentru a dona orice sumă de bani.

PARTENER